El nou decret de menjadors escolars

El Departament d’Ensenyament està tramitant un decret per regular els menjadors escolars. I com ens afecta a nosaltres?

Com sabeu, la gestió del menjador de la nostra escola la portem directament les famílies. L’empresa que fa el menú va ser escollida en base als criteris decidits per la pròpia AFA. És una petita empresa (pamipipa) que ofereix productes de qualitat, menús sans i equilibrats, ecològics, de proximitat i cuinats al moment. D’altra banda, els monitors que estan amb els nostres fills i filles, són contractats per la pròpia AFA.

Aquest control que tenim sobre el servei desapareixerà amb el nou decret. Fins ara, si el servei rebut no ens semblava correcte, podíem canviar-ho o buscar solucions però si entra en vigor aquest decret, serà Ensenyament qui decidiria mitjançant concurs públic quina empresa fa la gestió i sota quins criteris econòmics o de qualitat.

La FaPaC com a federació de les Associacions de Famílies d’Alumnes ha estat demanant diàleg amb ensenyament des de que va començar a gestar-se el decret. La FaPaC, no està d’acord amb aquest nou model de servei menjador perquè busca l’externalització i privatització. En aquesta línia, la proposta de Decret entén el menjador escolar en funció de la seva viabilitat econòmica i no el vincula, com defensa la FaPaC, al dret a l’educació sota els principis d’igualtat i no discriminació.

Aquí teniu les principals raons i reivindicacions:

– Es concep el servei menjador com un servei “complementari” a l’educació, quan la FaPaC considera que és part integral del sistema educatiu públic. Amb això, el Departament pretén sotmetre el servei de menjador a la Llei de Contractes del Sector Públic, segons la qual només hipoden concórrer empreses privades a través de concurs públic. Per tant, aparta a tota la comunitat educativa, incloses les famílies i les AMPA/AFA, de la gestió del servei menjador, però sí que les obliga a assumir-ne el cost íntegrament.

– No es considera el temps de migdia com a temps educatiu. El terç de la jornada escolar que transcorre al centre educatiu però fora de l’aula se’l considera temps lliure, ignorant la veu de les famílies, professorat i professionals de l’educació que saben la importància que té aquest temps per als infants quant al seu desenvolupament, gestió del conflicte i assoliment de l’autonomia personal.

– Sota aquest Decret, Ensenyament ignora la demanda de les famílies, realitzada a través de la FaPaC, on demanàvem que les AMPA/AFA es puguin encarregar de la contractació i gestió integral del servei, autoritzades a l’efecte pel Departament,quan la universalitat i gratuïtat del servei menjador no es pugui garantir de forma immediata, com entenem que hauria de ser. Sobre això, la FaPaC encara espera l’informe jurídic de la Direcció General de Contractació Pública que estableixi amb arguments jurídics que les AMPA/AFA no poden gestionar el servei menjador perquè així ho prohibeix la Llei de Contractes del Sector Públic.

– Encara que el Departament d’Ensenyament té la titularitat del servei, i això es recull en la proposta de Decret, continua delegant les seves competències en consells comarcals i altres administracions que poden establir cànons d’explotació sobre els beneficis que tenen les empreses adjudicatàries del servei. La FaPaCdefensa la gestió directa del servei per part de l’Administració, i lamenta la complexitat i la manca de transparència a la que ens sotmet a les famíliesen tot l’entramat de delegacions competencials en diferents òrgans administratius.

– El Decret continua blindant la privatització del servei en mans de grans empreses, cosa que permet queels menús s’elaborin a qualsevol part del món i molts mesos abans de ser consumits per l’alumnat. La FaPaC, amb altres organitzacions, fa temps que demanala il·legalització d’aquestes pràctiques, així com reivindica el dret dels infants a una alimentació de proximitat, ecològica i de temporada que no es garanteix en aquesta proposta.

– L’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) queda exclòs del servei de menjador, ja que el Departament d’Ensenyament pretén no fer-se càrrec dels professionals en educació especial que els han d’atendre, obvia la normativa vigent sobre l’educació inclusiva i carrega el cost del servei sobre les famílies.

– Les ràtios de monitor-alumne que preveu el Decret durant el servei menjador són molt elevades i insosteniblesper poder atendre l’alumnat de forma adequada. El Departament, lluny de regular-les d’acord a les indicacions de la FaPaC i altres entitats, les fa coincidir amb les que utilitzen grans empreses que actualment s’encarreguen del servei a determinades escoles.

Per tot això, la FaPaC fa una crida a les mobilitzacions de les famílies.

Espai Migdia i AcollidaInformacions d'interèsMenús del menjador