Econòmica

Les principals tasques d’aquest comissió són:

  • Elaboració del pressupost anual de l’AMPA
  • Control de totes les despeses
  • Tancament del pressupost
  • Coordinació amb la comissió econòmica del consell escolar